Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Power Quality Europe: gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
 2. Wederpartij: De klant waarmee Power Quality Europe een Overeenkomst heeft gesloten;
 3. Overeenkomst: iedere wilsovereenstemming tussen Power Quality Europe en Wederpartij;
 4. Schriftelijk(e): per e-mail, per bericht via elektronisch device, per post of via een fysiek document;
 5. Derde(n): personen die niet bij de Overeenkomst betrokken zijn.
 6. Consument: Een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 7. Product: het elektriciteitsbesparing product onder de productnaam ‘Kubie’, welke Power Quality Europe B.V. ontwerpt en produceert grotendeels in eigen beheer.


Artikel 2. Identiteit van Power Quality Europe

Naam: Power Quality Europe B.V.

Adres: Wassenaarstraat 61

Postcode en vestigingsplaats: 4611 BT Bergen op Zoom

KvK nummer: 55815723

 

Artikel 3. Algemene bepalingen
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle (rechts)handelingen van Power Quality Europe en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Power Quality Europe en Wederpartij.
 2. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders en Schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
 4. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk Overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
 6. Power Quality Europe is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst Derden in te schakelen.

 

Artikel 4. Het aanbod
 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een omschrijving van het aangeboden Product. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Als Power Quality Europe gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van het aangeboden Product. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld weergegeven bedragen binden Power Quality Europe niet.

 

Artikel 5. De Overeenkomst
 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een Overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of Overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 3. Power Quality Europe behoudt zich het recht voor om, geen uitvoering te geven aan een gesloten Overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Wederpartij niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Power Quality Europe weigert zal zij Wederpartij binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst Schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, aanvullende en/of vervolgopdrachten.
 5. Het opschortingsrecht en het recht van verrekening van Wederpartij zijn uitgesloten, indien Wederpartij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 6. Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Power Quality Europe onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

 

Artikel 6. Herroepingsrecht
 1. De Wederpartij die handelt als Consument kan een Overeenkomst op afstand of een Overeenkomst gesloten buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van 14 (veertien) dagen is verstreken, na:
  1. Bij een Overeenkomst tot het verrichten van diensten: de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten. Dit herroepingsrecht vervalt wanneer de uitvoering van de dienst, met instemming van de Consument, is begonnen voor het einde van deze bedenktijd;
  2. Bij Consumentenkoop: de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen Derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen.
 2. Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien Wederpartij geen Consument is.

 

Artikel 7. Verlenging herroepingsrecht voor producten bij niet informeren herroepingsrecht
 1. Indien Power Quality Europe Wederpartij de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, Overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien Power Quality Europe de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan Wederpartij heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de Wederpartij die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 8. Uitoefening van het herroepingsrecht
 1. Wederpartij zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Power Quality Europe verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 2. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Wederpartij.
 3. Wederpartij draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product.

 

Artikel 9. Ontbinding
 1. Indien de Wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Power Quality Europe het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of om de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een Schriftelijke verklaring te beëindigen en/of te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.
 2. Indien de Overeenkomst eindigt op grond van overmacht, heeft Power Quality Europe recht op betaling van de ten tijde van de beëindiging van de Overeenkomst reeds gewerkte uren of gedane investeringen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

In geval Wederpartij een Consument is:

 1. De totale aansprakelijkheid van Power Quality Europe is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen bedrag (exclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het door de aansprakelijkheidsverzekering van Power Quality Europe uit te keren bedrag.
 2. Niet beperkt is de aansprakelijkheid van Power Quality Europe voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Power Quality Europe.

In geval Wederpartij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf:

 • Power Quality Europe is niet aansprakelijk voor indirecte en directe schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Power Quality Europe voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Power Quality Europe.
 • Indien Power Quality Europe toch aansprakelijk is voor directe schade zal de totale aansprakelijkheid van Power Quality Europe beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen bedrag (exclusief btw).
 • De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering uitkeert.
 • Onder directe schade wordt verstaan:
  • Redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van  Power Quality Europe aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Wederpartij wordt ontbonden;
  • Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze voorwaarden.
 • Wederpartij vrijwaart Power Quality Europe voor eventuele aanspraken van Derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.

Algemene bepalingen omtrent aansprakelijkheid:

 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Power Quality Europe meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Power Quality Europe vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
 • Power Quality Europe is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 BW.
 • Power Quality Europe is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Power Quality Europe is uitgegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

Artikel 11. Overmacht
 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Power Quality Europe in de nakoming van enige verplichting jegens Wederpartij niet aan Power Quality Europe kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Power Quality Europe onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Power Quality Europe kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere Derden, stroomstoringen en het defect gaan van apparatuur.
 2. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan Power Quality Europe niet aan zijn verplichtingen jegens de Wederpartij kan voldoen, dan worden, die verplichtingen opgeschort zolang Power Quality Europe niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Power Quality Europe is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Power Quality Europe als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Artikel 12. Garantie
 1. Power Quality Europe staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De garantie geldt niet indien:
  1. Wederpartij de geleverde Producten zelf heeft geplaatst, gerepareerd en/of bewerkt of door Derden heeft laten plaatsen, repareren en/of bewerken;
  2. De geleverde Producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Power Quality Europe en/of op de verpakking behandeld zijn;
  3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.Artikel 13. Prijzen
 1. Alle bedragen zijn in euro’s.
 2. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Power Quality Europe behoudt zich het recht voor drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop Power Quality Europe in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen of omzetbelasting, aan Wederpartij door te berekenen, zulks tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Power Quality Europe niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van het opgegeven bedrag.
 4. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 14. Betaling en facturering
 1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum. Deze betaling kan zowel na afloop van de uitgevoerde Overeenkomst plaatsvinden, als voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Power Quality Europe te melden.
 3. Indien Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt deze door Power Quality Europe gewezen op de te late betaling en wordt de Wederpartij een termijn van 7 (zeven) dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze zeven-dagen-termijn, is de Wederpartij in verzuim en dus ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Bovendien is Power Quality Europe gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 4. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Power Quality Europe op Wederpartij en de verplichtingen van Wederpartij jegens Power Quality Europe direct opeisbaar.
 5. Door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Wederpartij aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 15. Levering
 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan Power Quality Europe kenbaar heeft gemaakt.
 2. Indien levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, zal Power Quality Europe zich inspannen om een vervangend Product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Power Quality Europe.
 3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij Power Quality Europe tot het moment van bezorging en plaatsing bij de Wederpartij of een vooraf aangewezen en aan Power Quality Europe bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan Wederpartij geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft Wederpartij geen recht op schadevergoeding.
 5. De levering en installatie van het Product zal plaatsvinden na het invullen van een orderformulier.

 

Artikel 16. Klachten
 1. Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 2 (twee) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Power Quality Europe terzake heeft geprotesteerd. Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek bij (op)levering geldt een termijn van 48 (achtenveertig) uur.
 2. De Wederpartij dient Power Quality Europe in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
 3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Power Quality Europe is gemeld, wordt het Product geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden en conform de Overeenkomst te functioneren.
 4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op, indien de Wederpartij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

 

Artikel 17. Overdracht
 1. Rechten van een partij uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande Schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

 

Artikel 18. Eigendomsvoorbehoud
 1. De eigendom van het geleverde gaat eerst op Wederpartij over wanneer al het door Wederpartij aan Power Quality Europe. uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, volledig is voldaan.
 2. Power Quality Europe zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het Product. Wederpartij zal aan Power Quality Europe alle medewerking verlenen teneinde Power Quality Europe in de gelegenheid te stellen het in lid 1 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het Product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.
 3. De eigendom van alle door Power Quality Europe aan Wederpartij verkochte en geleverde zaken blijft bij Power Quality Europe zolang Wederpartij vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige Overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang Wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige Overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang Wederpartij de vorderingen van Power Quality Europe wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
 4. De Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op andere wijze te bezwaren.
 5. De Wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Power Quality Europe of een door Power Quality Europe aan te stellen Derde om, in alle gevallen waarin Power Quality Europe haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 6. Indien Wederpartij het eigendom van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken door natrekking of vermenging heeft verkregen en Wederpartij de vorderingen als bedoeld in lid 1 nog niet heeft voldaan, is Wederpartij op verzoek van Power Quality Europe verplicht om de geleverde zaken weer terug in eigendom over te dragen aan Power Quality Europe. Als daarvoor de vestiging van een recht van opstal als bedoeld in art. 5:101 BW vereist is, is Wederpartij verplicht daaraan mee te werken.
 7. Indien Derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Wederpartij verplicht Power Quality Europe zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 

Artikel 19. Meerwerk
 1. Indien Power Quality Europe op verzoek van Wederpartij of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande Schriftelijke instemming van Wederpartij, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Wederpartij worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Power Quality Europe. Wederpartij is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke Schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.
 2. Wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.
 3. Voor zover voor de dienstverlening een vast bedrag is afgesproken zal Power Quality Europe Wederpartij altijd tevoren Schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk.

 

Artikel 20. Intellectueel eigendom
 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door Power Quality Europe verleende diensten rusten bij Power Quality Europe. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Wederpartij is uitgesloten.
 2. De door Power Quality Europe verstrekte stukken aan Wederpartij zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Wederpartij. Het is Wederpartij niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging Schriftelijk door Power Quality Europe is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de Overeenkomst met Power Quality Europe.
 3. Power Quality Europe behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Wederpartij aan Derden wordt verstrekt.
 4. Power Quality Europe heeft het recht om de naam en het logo van Wederpartij te gebruiken als referentie of promotie.
 5. Wederpartij vrijwaart Power Quality Europe voor de aanspraken van Derden inzake intellectuele eigendomsrechten.
 6. Indien Wederpartij handelt in strijd met dit artikel is Wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van driemaal het voor die Overeenkomst bedongen bedrag, onverminderd het recht van Power Quality Europe op schadevergoeding.

 

Artikel 21. Geheimhouding
 1. Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die Wederpartij in het kader van de Overeenkomst van Power Quality Europe heeft verkregen, is verplicht voor Wederpartij. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de Power Quality Europe is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 22. Toepasselijk recht
 1. Op Overeenkomsten tussen Power Quality Europe en Wederpartij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Alle geschillen tussen Wederpartij en Power Quality Europe zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Power Quality Europe gevestigd is.

 

Artikel 23. Survival
 1. De bepalingen uit de algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de Overeenkomst hun gelding te behouden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 10 (Aansprakelijkheid), artikel 20 (Intellectueel eigendom), artikel 21 (Geheimhouding), artikel 22 (Toepasselijk recht) en deze bepaling (Survival), blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.


Artikel 24. Wijziging of aanvulling
 1. Power Quality Europe is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Power Quality Europe Wederpartij tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen.
 2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen minimaal 30 (dertig) dagen zitten.
 3. Indien de wijziging Power Quality Europe de bevoegdheid geeft een prestatie te verschaffen die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt, heeft Wederpartij die handelt als Consument het recht de gewijzigde voorwaarden te weigeren dan wel de Overeenkomst te ontbinden.
 4. Wanneer er sprake is van een discrepantie tussen de Nederlandse versie en de Engelse versie. Prevaleert de Nederlandse versie van deze voorwaarden.